Ymchwiliad i gynaliadwyedd y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad i ganfod y materion gweithlu allweddol ar draws y sector iechyd a gofal.

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu eich barn ar unrhyw un o'r pwyntiau a ganlyn, neu ar bob un ohonynt:
 

  • A oes gennym ddarlun cywir o'r gweithlu iechyd a gofal presennol? A oes unrhyw fylchau o ran data?
  • A oes yna ddealltwriaeth glir o weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal a'r gweithlu sydd ei angen i gyflawni'r weledigaeth hon?
  • A oes gan y gweithlu yr adnoddau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion iechyd a gofal y dyfodol?
  • Beth yw'r ffactorau sy'n dylanwadu ar recriwtio a chadw staff ledled Cymru? Gallai hyn gynnwys, er enghraifft:
  • cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu am yr amrywiaeth o yrfaoedd sydd ar gael fel rhan o'r GIG  neu fel gofalwyr cymdeithasol neu gael profiad o'r gyrfaoedd hynny;
  • addysg a hyfforddiant (comisiynu a/neu ddarparu);
  • tâl a thelerau cyflogaeth/contract;
  • A oes yna faterion penodol mewn rhai ardaloedd daearyddol, ardaloedd gwledig neu drefol, neu ardaloedd o amddifadedd, er enghraifft. 

Mae manylion sut i ymateb i'r ymgynghoriad neu lenwi arolwg ar-lein ar gael ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 9 Medi 2016.