Ymgynghoriad ar gam 1 y broses o roi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waith

Diben yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn rhanddeiliaid ar y rheoliadau drafft a wneir o dan y Ddeddf.

Bydd y rheoliadau drafft yn cynorthwyo darparwyr gwasanaethau, rheoleiddwyr ac awdurdodau lleol i gyflawni gofynion y Ddeddf.

Mae'r dogfennau ymgynghori a'r ffurflen ymateb ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 20 Medi 2016.