Ymgynghoriad ar y gweithlu gofal cartref

Llywodraeth Cymru yn ceisio eich barn am y newidiadau y gallent eu gwneud i wella ansawdd gofal cartref yng Nghymru drwy ddylanwadu'n gadarnhaol ar recriwtio a chadw gweithwyr gofal cartref.

Mae gofal cartref yn rhan annatod o'r system gofal a chymorth. Mae'n helpu i sicrhau bod anghenion pobl yn cael eu diwallu cyn gynted ag y maent yn hysbys, a bod cymorth ar gael iddynt barhau i fyw yn eu cartref eu hunain.

http://gov.wales/consultations/healthsocialcare/workforce/?skip=1&lang=cy

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 5 Ebrill 2016.