Ymgynghoriad ar diwygio Cod Ymarfer Cymru Deddf Iechyd Meddwl 1983

Llywodraeth Cymru yn gofyn am eich safbwyntiau ynghylch yr ychwanegiadau a'r diwygiadau i God Ymarfer Cymru Deddf Iechyd Meddwl 1983.

Mae Adran 118 o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru baratoi, cyhoeddi ac adolygu'n rheolaidd.

Mae'r Cod drafft newydd yn ystyried y newidiadau i'r ddeddfwriaeth berthnasol ers i'r Cod blaenorol gael ei lunio. Yn benodol:

  • y gofynion ym Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 o ran cynllunio gofal a thriniaeth a'r ddarpariaeth ehangach o eiriolaeth iechyd meddwl annibynnol
  • y berthynas rhwng y Ddeddf, Deddf Galluedd Meddyliol 2005 a'r Trefniadau Diogelu rhag colli Rhyddid.

O fewn y Cod drafft mae mwy o bwyslais ar y canlynol:

  • cynnwys cleifion, a lle y bo'n briodol, eu teuluoedd a'u gofalwyr ym mhob agwedd ar asesu a thriniaeth
  • deall egwyddorion Deddf Galluedd Meddyliol 2005 a sut y dylent fod yn gymwys i bob gofal a thriniaeth
  • cynnwys Eiriolwyr Iechyd Meddwl Annibynnol
  • y defnydd o gludiant priodol ar gyfer claf o dan y Ddeddf i amddiffyn ei urddas a sicrhau ei fod yn ddiogel, lle y bo'n ymarferol.

Mae 2 fater arall o ran canllawiau arfaethedig yn y Cod drafft nad ydynt wedi'u cynnwys yn y cod presennol.


Yn gyntaf, mae'n pwysleisio bod y Ddeddf yn rhoi terfyn o 72 awr ar gyfer cadw rhywun o dan adran 136, ac y dylai asesiadau ddim ond cael eu cynnal mewn gorsaf heddlu dan amgylchiadau eithriadol. Fodd bynnag, mewn perthynas ag amseriad asesiadau mewn gorsaf heddlu ac mewn mannau eraill, mae'r Cod drafft yn cynnig:

  • y dylid eu cynnal o fewn 3 awr
  • na ddylid cadw rhywun mewn gorsaf heddlu am fwy na 12 awr.

Yn ail, mae'n cynnig y bydd cynllun gofal a thriniaeth statudol, os oes angen, yn dechrau yn ddim hwyrach na 72 awr ar ôl i rywun gael ei dderbyn.

http://gov.wales/consultations/healthsocialcare/mental-health/?skip=1&lang=cy

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 27 Tachwedd 2015.