Ymgynghoriad ar Bil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Mae fersiwn ddrafft y Bil yn nodi’r cynigion ar gyfer sefydlu system ddeddfwriaethol newydd i gefnogi plant a phobl ifanc 0-25 oed sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.

Byddai'r system newydd yn disodli'r ddeddfwriaeth bresennol sy'n ymwneud ag anghenion addysgol arbennig, ac asesu plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau a/neu anableddau dysgu, mewn addysg a hyfforddiant ôl-16.

Dylid darllen y ddogfen ymgynghori ochr yn ochr â fersiwn ddrafft y Bil, yn ogystal â'r Memorandwm Esboniadol drafft, gan gynnwys y Nodiadau Esboniadol, a'r asesiadau effaith cysylltiedig.

http://gov.wales/consultations/education/draft-aln-and-education-tribunal-wales-bill/?skip=1&lang=cy

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 18 Rhagfyr 2015.