Ymgynghoriadau ar reoliadau a chodau ymarfer newydd

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Ymgynghoriad ar y rheoliadau a chodau ymarfer mewn perthynas â rhannau 4, 5, 6, 9 a 10.

Mae'r rheoliadau drafft a chod ymarfer wedi cael eu datblygu trwy broses ymgynghorol gyda phrif randdeiliaid Llywodraeth Cymru.


Cafodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 Gydsyniad Brenhinol ar 1 Mai 2014. Y Ddeddf yw'r sylfaen i fframwaith statudol newydd  ar gyfer gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Caiff y rheoliadau eu gwneud o dan adrannau priodol y Ddeddf. Caiff y codau ymarfer eu cyhoeddi o dan adran 145 a caiff y canllawiau statudol eu cyhoeddi o dan adran 169.

Mae rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) yn ymdrin â:

 • taliadau uniongyrchol
 • dewis o lety
 • codi ffioedd ac asesiadau ariannol
 • taliadau gohiriedig
 • adolygu ffioedd.

http://gov.wales/consultations/healthsocialcare/part5/?skip=1&lang=cy

Mae rhan 6 (plant sy'n derbyn gofal a phlant sy'n cael eu lletya) yn ymdrin â:

 • Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) 2015
 • Rheoliadau y Rhai sy'n Gadael Gofal (Cymru) 2015
 • Rheoliadau Ymweliadau â Phlant o dan Gadwad (Cymru) 2015
 • Rheoliadau Plant (Llety Diogel) (Cymru) 2015

http://gov.wales/consultations/healthsocialcare/part6/?skip=1&lang=cy

Mae rhan 9 (cydweithrediad a phartneriaeth) yn ymdrin â:

 • trefniadau partneriaeth rhwng Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd Lleol
 • byrddau partneriaeth rhanbarthol
 • cronfeydd cyfun
 • timau integredig cymorth i deuluoedd.

http://gov.wales/consultations/healthsocialcare/part9/?skip=1&lang=cy

Mae rhan 10 (cwynion, sylwadau a gwasanaethau eirioli) yn ymdrin â:

 • cydnabyddiaeth eglur i fanteision eiriolaeth
 • yr ystod o wasanaethau eirioli sydd ar gael i bobl
 • yr adegau allweddol pan fo'n rhaid i angen pobl am eiriolaeth gael ei asesu
 • yr amgylchiadau/amgylchedd sy'n effeithio ar angen pobl am eiriolaeth
 • pryd y mae'n rhaid darparu eiriolaeth annibynnol
 • yr amgylchiadau pan fo'n amhriodol i rai pobl fod yn eiriolwyr
 • y trefniadau ar gyfer rhoi cyhoeddusrwydd i wasanaethau eiriolaeth
 • y trefniadau codi ffioedd.

http://gov.wales/consultations/healthsocialcare/part10/?skip=1&lang=cy

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 31 Gorfennaf 2015.