Ymgynghoriad ar Bil Drafft Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Cyfeiriwyd y Bil i'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol gan y Pwyllgor Busnes.

Mae'r Bil yn cynnwys darpariaeth ar gyfer:

  • diwygio'r gyfundrefn reoleiddio ar gyfer gwasanaethau gofal a chymorth;
  • darparu fframwaith rheoleiddio sy'n ei gwneud yn ofynnol cael dull o reoleiddio gwasanaethau gofal a chymorth sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaeth;
  • diwygio'r gyfundrefn arolygu ar gyfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol;
  • ailgyfansoddi Cyngor Gofal Cymru a rhoi enw newydd iddo, sef Gofal Cymdeithasol Cymru, ac ehangu ei gylch gwaith; a
  • diwygio prosesau rheoleiddio'r gweithlu gofal cymdeithasol.

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?ID=169

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 24 Ebrill 2015.