Cylch gorchwyl

Darllenwch gylch gorchwyl y grŵp:

1. Mae'r Grŵp Cynghori ym maes Anabledd Dysgu yn cael ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cyngor i'r Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol i ysbrydoli datblygiad polisi anabledd dysgu o fewn cyd-destun gweithredu ei raglen diwygio a amlinellir ym Mhapur Gwyn (2011)  Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy : Fframwaith Gweithredu ac mewn perthynas â materion perthnasol eraill yn ôl fel mae'n briodol. 

2. Wrth ddarparu unrhyw gyngor i Lywodraeth Cymru ar faterion mewn perthynas â pharagraff 1 uchod, bydd y Grŵp Cynghori, pan fydd angen, yn cynnwys yn eu cyngor eu hasesiad o unrhyw gostau ychwanegol i fudiadau yn unol â'u cyngor.

3. Gall y Grŵp Cynghori, os byddan nhw'n ystyried y bydd yn hwyluso gwaith y Grŵp Cynghori, wahodd rhai nad ydyn nhw'n aelodau i fod yn bresennol am un ai rhan o unrhyw gyfarfod neu'r cyfan ohono a, chyda cytundeb y Cydgadeiryddion, gyfrannu at y trafodaethau yn y cyfarfod.

4. Ac eithrio adegau pan benderfynir yn wahanol gan Lywodraeth Cymru neu'r Grŵp Cynghori, gall aelodau'r Grŵp Cynghori, lle byddan nhw'n credu y bydd hyn yn hwyluso gwaith y Grŵp, ymgynghori â rhai nad ydyn nhw'n aelodau ynghylch materion a gyfeirir at y Grŵp Cynghori yn unol â pharagraff 1 uchod.

5. Bydd Llywodraeth Cymru yn penderfynu Cylch Gorchwyl y Grŵp Cynghori. Bydd y Grŵp Cynghori yn ei gyfarfod cyntaf ac yn ôl y gofyn mewn cyfarfodydd yn y dyfodol yn ystyried y Cylch Gorchwyl a gynigir ac, os bydd angen, gynnig unrhyw newidiadau y maen nhw'n ystyried y dylid eu gwneud i Lywodraeth Cymru. Ymgynghorir â'r Grŵp Cynghori ynghylch unrhyw newidiadau i'r Cylch Gorchwyl y mae'n bosibl i Lywodraeth Cymru eu cynnig yn y dyfodol .

Gweinyddiaeth

6. Bydd Llywodraeth Cymru'n penodi Cydgadeiryddion ac aelodau'r Grŵp Cynghori.

7. Bydd y Grŵp Cynghori yn cynnal cyfarfodydd yn ôl fel yr ystyrir yn angenrheidiol gan y Cydgadeiryddion ac ar yr adegau y gwneir hynny ond a fydd yn cyfarfod o leiaf unwaith mewn unrhyw gyfnod o ddeuddeng mis.

8. Bydd y Grŵp Cynghori yn gweithio gyda'r Swyddog Gwybodaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a letyir gan Anabledd Dysgu Cymru i hyrwyddo gwaith y grŵp i'r rhanddeiliaid.

9. Bydd Llywodraeth Cymru yn talu costau teithio a chynhaliaeth rhesymol a phriodol sy'n ddyledus gan aelodau wrth fynychu cyfarfodydd y Grŵp Cynghori a chyfarfodydd ei is-grwpiau

10. Bydd gwasanaethau ysgrifenyddol cyffredinol ar gyfer y Grŵp Cynghori fel arfer yn cael eu darparu gan swyddogion o Is-Adran Polisi Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion Llywodraeth Cymru. 

11. Bydd Llywodraeth Cymru yn penderfynu'r dyddiad pan fydd y Grŵp Cynghori ym maes Anabledd Dysgu yn cael ei ddiddymu.