Keith Brelstaff

Rydw i'n cynrychioli Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg ar y Grŵp Cynghori ym maes Anabledd Dysgu.

Fi yw rheolwr anghenion dysgu ychwanegol a chynhwysiant ym Mhowys. Rydw i wedi gweithio gyda phobl sydd ag anabledd neu anghenion dysgu, gan weithredu ar eu rhan, am 35 mlynedd fel rheolwr mewn gwasanaethau anabledd dysgu ac addysg bellach i oedolion yn ogystal ag mewn awdurdodau lleol. Tan Mehefin 2014 roeddwn i'n gweithio i awdurdod lleol Gwlad yr Haf mewn anghenion addysgol arbennig.

Mae gen i lawer o brofiad a gefais o'm gwaith mewn gwasanaethau i blant ac oedolion ag anableddau dysgu.  Rydw i'n gobeithio dod â'r profiad hwn i'r grŵp. Rydw i hefyd yn gobeithio dysgu o wybodaeth arbenigol yr aelodau eraill a mynd â barn a gwybodaeth oedolion ag anabledd dysgu a'r rhai sy'n gweithio gyda nhw yn ôl i'm gwaith fy hun gyda phlant a phobl ifainc. Rydw i'n pryderu yn arbennig ynghylch pa mor dda y mae pobl ifainc wedi cael eu paratoi ar gyfer bywyd fel oedolyn. Rydw i'n credu mai trwy edrych ar y materion sy'n effeithio ar oedolion ag anabledd dysgu yw'r unig ffordd y gallwn ni feddwl mewn gwirionedd pa mor dda yw'r addysg a'r gefnogaeth sy'n cael ei roi yn yr ysgolion a'r colegau.

Mae deddf newydd sy'n cael ei alw'n Fil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn cael ei rhoi drwy'r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016. Pwrpas y ddeddf yw helpu pobl ifainc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol i baratoi ar gyfer byw fel oedolyn. Os bydd y ddeddf newydd yn cael ei phasio bydd angen gwneud llawer o newidiadau newydd.  Bydd hyn yn cynnwys cefnogaeth i bobl ifainc hyd at 25 oed yn lle 19 oed.  Bydd hefyd yn cynnwys cyflwyno Cynlluniau Datblygu Unigol yn lle'r broses ddatganiad bresennol. Mae'n amser cyffrous ac yn llawn heriau!

Ar nodyn personol, roeddwn i'n gallu symud i Gymru gan fod y ddau  blentyn sydd gen i wedi tyfu i fyny a gadael cartref.  Roedd hyn yn rhoi cyfle i ni wneud penderfyniadau ar ein cyfer ni yn unig. Mae gen i gynlluniau i gychwyn fy nghrochendy i fy hun yng nghanol bryniau Canolbarth Cymru rhyw ddydd ond dydw i ddim yn meddwl y bydd hynny'n digwydd am beth amser eto!