Edwin Jones

Fy enw i yw Edwin Jones ac rydw i'n Ymgynghorwr Datblygu Gwasanaethau i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Rydw i'n credu y dylai gwasanaethau gael eu seilio ar werthoedd da a rhoi pobl yn gyntaf.

Fy ngwaith yw datblygu gwasanaethau ar gyfer pobl sydd ag ymddygiad heriol. Mae arna i eisiau i bobl fwynhau ansawdd bywyd da.  Mae llawer o'm gwaith ynghylch 'Cefnogi Ymddygiad Cadarnhaol' gan fod hyn yn ffordd dda o roi gwerthoedd ar waith.

Rydw i'n awyddus i gefnogi GCAD yn y gwaith pwysig mae'n wneud, yn enwedig ynghylch sicrhau bod pobl yng Nghymru yn gallu byw yn eu cartrefi eu hunain gyda chefnogaeth dda a pheidio â byw mewn mannau fel 'Winterbourne View'.

Rydw i'n cadeirio Cymuned Ymarfer ym maes Ymddygiad Heriol Cymru Gyfan ble rydyn ni'n rhannu ffyrdd da o weithio.

Rydw i wedi gweithio gyda phobl ag anabledd dysgu am bron i 25 mlynedd. Rydw i wedi gwneud llawer o ymchwil ac rydw i'n ysgrifennu am Gefnogi Ymddygiad Cadarnhaol, 'Active Support' a ffyrdd da eraill o gefnogi pobl. Rydw i'n hyfforddi pobl mewn gwasanaethau a phrifysgolion yn y wlad hon a thros y dŵr. Roeddwn i'n arfer gweithio yn un o wasanaethau cyntaf cartrefu a chefnogaeth yng Nghymru oedd yn helpu pobl ag anabledd dysgu fedru byw yn eu cartrefi eu hunain a bod yn rhan o'u cymunedau eu hunain.

Yn ystod fy amser hamdden rydw i'n hoff iawn o weithio ar fy nghlwt o dir yn tyfu llawer o lysiau. Rydw i hefyd yn hoffi mynd am dro gyda'm teulu a'n dau gi. Rydw i'n hoffi gweld ffrindiau, teithio, coginio a siarad Cymraeg.