Cafodd y Grŵp Cynghori ym maes Anabledd Dysgu (GCAD) ei sefydlu yn 2012 i roi cyngor i'r Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru ar y materion sy'n dylanwadu ar fywydau pobl ag anabledd dysgu yng Nghymru a'r rhai sy'n eu cefnogi.

Mae gan bob aelod o'r grŵp ddiddordeb mewn gwella bywydau pobl ag anabledd dysgu a'u teuluoedd/gofalwyr yng Nghymru. Mae aelodau'n dod o amrywiaeth o gefndiroedd gan gynnwys iechyd, gofal cymdeithasol, ymchwil a'r sector gwirfoddol yn ogystal â chynrychiolwyr rhieni/gofalwyr a dau unigolyn ag anabledd dysgu, gan gynnwys un o'r Cyd-gadeiryddion.

Mae'r grŵp yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion a darparu cyngor i Lywodraeth Cymru i helpu i linio polisi ac arfer yng Nghymru. Mae nifer o is-grwpiau wedi cael eu sefydlu i edrych ar faterion penodol a gwneud darnau neilltuol o waith. Mae'r is-grwpiau hyn yn cynnwys pobl sydd â gwybodaeth berthnasol ac arbenigol y tu allan i'r Grŵp Cynghori ym maes Anabledd Dysgu.

Os hoffech chi ddod o hyd i fwy o wybodaeth am waith y Grŵp Cynghori ym maes Anabledd Dysgu a sut i gymryd rhan, cysylltwch â Samantha Williams, Swyddog Gwybodaeth GCAD: e-bost samantha.williams@ldw.org.uk neu ffoniwch 029 20681177. Gallwch hefyd ein hoffi ar Facebook neu ein dilyn ni ar Twitter.

Cliciwch yma i gael taflen wybodaeth ddwyieithog am y GCAD.